Vedtægter

Vedtægter for “Grundejerforeningen Møllegården”, Kibæk.

Navn, hjemsted og formål.

§ 1. Foreningens navn er “Grundejerforeningen Møllegården”.

§ 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er stiftet i henhold til deklaration, tinglyst den 20/1 1976 på matr.nr. 36 cq, 36 cv til 36 ff og 36 fh til 36 gb, Kibæk by, Assing.

§ 3. Foreningens formål er, at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder efterlevelse af de i ovennævnte deklaration indeholdte bestemmelser.

Medlemmerne og disses forhold til foreningen.

§ 4. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, der er omfattet af den under § 2 nævnte deklaration. Foreningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at denne kan sluttes sammen med anden grundejerforening.

§ 5. Parcelejere hæfter principielt pro rata for de forpligtelser, der i medfør af deklarationen eller generalforsamlingsbeslutning – bestyrelsesbeslutning – er pålagt grundejerforeningen og/eller ejendomme indenfor deklarationsområdet, men generalforsamlingen kan dog med ¾ af alle stemmeberettigede stemmer vedtage at optage lån, for hvilke medlemmerne hæfter solidarisk, dog maksimalt til kr. 1.000 pr. parcel.

§ 6. Medlemmerne er pligtige at betale kontingent til grundejerforeningen til dækning af administrationsomkostninger, bidrag til nyanskaffelser, vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier o. lign., med én anpart pr. parcel. Kontingent forfalder med det fulde beløb ved husstandsomdeling af opkrævning. Opkrævningen bliver bragt ud, så medlemmerne har en betalingsfrist på løbende måned + 20 dage. Normal betalingsdato vil være d. 20. Februar. Såfremt betalingen udebliver, vil der blive udsendt rykkerskrivelse. Den første rykkerskrivelse, der er gratis, udsendes 10 dage efter forfald. Er betalingen ikke indgået efter yderligere 3 dage, udsendes endnu en rykkerskrivelse pålagt et gebyr på kr. 100,-. Er betalingen herefter ikke indgået, vil det skyldige beløb uden yderligere varsel blive sendt til retslig inkasso, og medlemmet kan påregne at skulle betale alle omkostninger herved. Inddrivelsen vil blive foretaget efter de til enhver tid gældende lovmæssige regler vedr. inkasso. Restancer medfører tab af stemmeret. Parcel-ejerne er pligtige at respektere de fælles forpligtelser, der efter generalforsamlingens, eller bestyrelsens beslutning pålægges ejendommene eller ifølge deklarationens bestemmelser er pålagt dem.

§ 7. Ved salg af sin ejendom er det pågældende medlem udtrådt af grundejerforeningen og har intet krav på andel i foreningens formue, ej heller ved modregning. Den nye ejer, der er pligtig at være medlem af grundejerforeningen, indtræder umiddelbart i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor grundejerforeningen, idet grundejerforeningen dog er berettiget til hos det tidligere medlem direkte at inddrive beløb, som er forfaldne i den pågældendes medlemsperiode. Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling, bopæl samt parcellens parcelnummer og matr.nr. Ethvert medlem er uden videre erklæring fra hans side underkastet foreningens love, således som de er eller senere på lovmæssig måde måtte blive ændret, og pligtig til at udrede de bidrag, som foreningen påligner sine medlemmer.

Generalforsamlingen.

§ 8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


§ 9. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel ved annoncering i enten Ugeposten eller Dagspressen, endvidere kan indkaldes ske elektronisk. Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse, at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før dato for generalforsamlingen.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3.Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.

4.Rettidigt indkomne forslag.

5.Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer (evt. formand) samt 2 suppleanter.

7.Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

8.Eventuelt.

– Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼ af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftligt motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 11. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel 1 stemme. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre den enkelte grundejer eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt, der dog kan repræsentere flere parceller tilhørende samme ejer.

Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal, jfr. dog §§ 4, 11, 13 og 15.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 12. Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter eller optagelse af lån, og beslutninger, der kræver indbetalinger udover det i § 6 nævnte kontingent, kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. For låneoptagelse med solidarisk hæftelse kræves dog ¾ af alle stemmeberettigede stemmer, jfr. § 5.

Bestyrelsen.

§ 13. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelses-medlem. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot eet medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 14. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed – herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser.

Bestyrelsen er berettiget til på samtlige parcelejeres vegne at træffe bestemmelse om den nødvendige istandsættelse, ren- og vedligeholdelse m.v. af fællesfaciliteterne, og er berettiget til at antage og bestemme aflønning af det nødvendige personale hertil.

Foreningens bestyrelse er endvidere berettiget til at udfærdige et ordensreglement.

Ordensreglementet, der skal godkendes af en generalforsamling med 2/3 flertal for at være gældende, træder i kraft fra det tidspunkt efter vedtagelsen, det er udsendt til medlemmerne.

Når der på en generalforsamling er truffet en gyldig beslutning om bevilling af midler eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning, ligesom bestyrelsen kan underskrive alle beslutninger om fællesarealerne, disses udnyttelse samt om andre forhold af fælles interesse. Foreningen kan lade sådanne beslutninger lyse servitut- og pantstiftende på de enkelte ejendomme uden særskilt godkendelse af grundejerne.

§ 15. Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst hver tredje måned. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 16. Foreningen tegnes overfor tredjemand af formand og kasserer i forening.

Revisorer og regnskab.

§ 17. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 18. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 20. februar, og revisionen skal være tilendebragt senest 14 dage derefter.

§ 19. Medlemskontingentet opkræves via husstandsomdelt opkrævning, og overføres af de enkelte
parcel-ejere, direkte til foreningens konto i bank eller sparekasse i foreningens navn. Foreningens
kasserer tilser, at de enkelte parcel-ejere overholder betalingsfristen i forhold til § 6. Foreningens
midler kan kun hæves af kassereren i forening med enten formand eller næstformand.
Kassereren kan dog alene foretage overflytninger mellem foreningens konti, samt betale diverse
regninger, enten ved henvendelse i pengeinstituttet, eller via netbank. Den kontante
kassebeholdning må kun undtagelsesvis overstige kr. 1.000

§ 20. Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at fastsætte a’conto kontingent for det følgende år.

Eventuelle uoverensstemmelser mellem a’conto kontingentet og det af generalforsamlingen vedtagne kontingent, udlignes ved udbetaling/opkrævning i juli kvartal.

Sådanne ekstra opkrævninger indbetales til foreningens bank eller sparekassekonto.

§ 21. Foreningens opløsning må kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de om lovændring gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Herning Kommunalbestyrelse.

Særlige bestemmelser.

§ 22. Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog efterfølgende fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 23. Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer.

Godkendelse m.v.

§ 24. Ovenstående vedtægter er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 20. juni 1977. vedtægter indeholder desuden de ændringer af vedtægterne som på lovlig vis er besluttet af generalforsamlingerne.

Senest på generalforsamlingen den 17. marts 2015.

§§ 19 og 20 har i den her optrykte affattelse virkning for kontingent m.v. fra og med 1986.

§ 9 har i den her optrykte affattelse virkning fra og med 2002. Godkendt på generalforsamlingen den 19. marts 2002.

§§ 2, 6, 9, 19 og 21, har i den her optrykte affattelse, virkning efter vedtagelsen på general-
forsamlingen 17. marts 2015.