Deklaration

Deklaration for Møllegården, Kibæk.

Undertegnede ejere af matr. nr. 36k, 36cq og 36cv – 36ff, Kibæk by, Assing sogn, forpligter herved sig, og efterfølgende ejere og brugere af de på vedhæftede plan viste parceller,  3, 60, 61, 66, 67, 68, 71 – 74 og 77 – 87 af matr. nr. 36k, samt matr. nr. 36cq og 36cv – 36ff, til at overholde følgende bestemmelser:


1. Bebyggelse og benyttelse m.v.

For bebyggelse og benyttelse, gælder de i partiel byplanvedtægt nr. 6, for Aaskov Kommune, samt den til enhver tid gældende byggelovgivning, og anden lovgivning fastsatte bestemmelser.

Endvidere må garager, carporte og udhuse ikke opføres nærmere skel, mod stier og grønne områder, end 2,5 meter.


Beplantning, hegn og vedligeholdelse.

Beplantning af fælles friarealer, private vej- og stiarealer, samt beplantning mellem parcellerne og henholdsvis vej- og stiarealerne, skal foretages efter en på A/S FOLKEGRUNDE´s foranledning, udarbejdet beplantningsplan, der følger de på vedhæftede deklarationsrids, angivne retningslinier.

Beplantningen i henhold til beplantningsplanen udføres af udstykkeren, i forbindelse med byggemodningen.

Beplantningen langs vej- og stiarealer samt mod fælles friarealer, må inde på parcellen beskæres indtil 2,0 meter fra skel.
Dette gælder dog ikke beplantningen mod fordelingsvejen og Møllegårdsvej, hvor beplantningen må beskæres indtil 8 meter fra skel. Den side af beplantningen, som vender mod veje, stier og fælles friarealer, skal være fritvoksende.

De enkelte grundejere vedligeholder beplantningen i skel, inde på, og mellem parcellerne. Øvrige beplantninger og græsarealer vedligeholdes af grundejerforeningen, i det omfang vedligeholdelsen overtages af Kommunen.

Mod veje må ikke etableres åbninger i hegn, bortset fra hegn mellem parceller og boligveje, hvor der må etableres en åbning på højst 5,0 meter.

Mod stier og fælles friarealer, må fra hver parcel etableres en åbning af en bredde på højst 1,2 meter, som skal være forsynet med en ind på parcellen gående låge.

Hegn mellem parcellerne må kun etableres i form af levende hegn, der dog tillades suppleret med et maksimalt 1,0 meter højt let trådhegn.

Mod naboparcel, er der fælles hegnspligt, med halvdelen til hver. Såfremt naboparcellen endnu ikke er afhændet, men fortsat ejes af grundsælgeren, A/S FOLKEGRUNDE, påhviler hegnspligten i dette skel imidlertid alene køberen.

Parcellen skal til enhver tid holdes ryddelig for affald,  materialer m.v. og være rengjort for ukrudt og lignende.

Grundenes ubebyggede areal skal anlægges og vedligeholdes som have eller gårdsplads, og må ikke benyttes til erhvervsformål.

På parcellerne må  der ikke findes beplantning der ved skygge eller kraftig, er til væsentlig gene for naboerne.


2. Veje og stiarealer.

De på deklarationsridset viste henholdsvis 16, 13 og 10 meter brede veje, optages efter anlæggets etablering og godkendelse af udførelse som kommuneveje, med deraf følgende ren- og vedligeholdelsespligt for Aaskov Kommune, mens de 8 meter brede boligveje med tilhørende vendepladser bliver private, og udlægges med vejret for almenheden, såvel kørende som gående.

De på deklarationsridset viste,  henholdsvis 5 og 3 meter brede stier, anlægges af sælgeren i forbindelse med byggemodningen.

Ren- og vedligeholdelse, herunder snerydning af stier, varetages af grundejerforeningen i det omfang, dette ikke overtages af kommunen.

Den enkelte grundejer hæfter for enhver skade, der i forbindelse med parcellernes bebyggelse måtte opstå på vejanlæg ud for parcellen eller andre parceller, herunder belægning, kantsten, rabatter m.m.


3. Parkering.

Parkering af lastbil, omnibus, flytte-, rute- , fragtbiler og lignende, er forbudt inden for området.

Campingvogne, både og lignende, må kun anbringes på grundende, bag byggelinien mod veje.


4. Grønne områder.

Alle fælles friarealer, der fremkommer ved udstykningen, tilsåes med græs eller beplantes af sælgeren, i henhold til en af kommunen godkendt plan.

Friarealerne er til benyttelse af beboerne på parceller der ligger inden for deklarationsområdet, og offentligheden skal have færdselsret herover.

Ren- og vedligeholdelse varetages af grundejerforeningen i det omfang dette ikke overtages af kommunen.

Parcelejeren skal tåle, at der på de tilgængelige friarealer anlægges pladser for leg, boldspil, m.m.


5. Grundejerforeningen.

Den til enhver tid ejer af arealer inden for deklarationsområdet, skal være medlem af en grundejerforening.

Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer, kan det besluttes, at ejere af grunde inden for deklarationsområdet, kan optages som medlemmer af grundejerforeningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

Grundejerforeningen skal på sælgerens foranledning stiftes, når halvdelen af parcellerne er solgt, eller kommunalbestyrelsen eller sælgeren kræver det.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område.

Grundejerforeningen kan udfærdige et ordensreglement.

Grundejerforeningen kan fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til gennemførelse af foreningens formål.

Grundejerforeningen har pligt til at overtage ren- og vedligeholdelsen af veje, stier og fællesarealer, i det omfang ren- og vedligeholdelsespligten ikke overtages af kommunen.

Såfremt Aaskov Kommune finder anledning til at klage over arealernes eller beplantningens vedligeholdelse, er kommunen berettiget til, efter forudgående skriftlig varsel om udbedring, at lade det fornødne ren- og vedligeholdelsesarbejde udføre på grundejerforeningens regning.

Ligeledes har grundejerforeningen pligt til at tage skøde på sti- og fællesarealer, såfremt det måtte ønskes af sælgeren.


6. Ledningstraceer og lignende.

Det skal tåles, at de på vedhæftede rids viste kloakledninger med brønde lægges over matr. nr. 36cv, 36da, 36db, 36dc og parcel 85 af 36k.

Kloakken med brønde skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning, samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang Aaskov Kommune finder det nødvendigt.

Uden forudgående indhentet tilladelse hos Aaskov Kommune, er det forbudt på et bælte i bredde af 2,0 meter til hver side af ledningens midtlinie over ledninger med brønde, at bygge, foretage større træplantninger eller overhovedet iværksætte noget, der kan være til skade for ledningerne, eller til hinder eller skade for eftersyns-, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder.

Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle fremtidige eftersyns-, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder.
Erstatning for eventuel herved forvoldt skade, fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige mænd, udmeldt af retten.


7. Påtaleret.

Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration, er Aaskov Kommunes kommunalbestyrelse.
Ved overtrædelse af deklarationen,  kan grundejerforeningen udøve påtaleretten, hvis kommunalbestyrelsen ikke senest 3 måneder efter at være blevet opfordret hertil, har udøvet påtaleretten eller tilkendegivet at den agter at gøre det.


8. Dispensation.

Den påtaleberettigede kan meddele dispensation fra deklarationens bestemmelser, såfremt samtykke dertil i hvert enkelt tilfælde gives af grundejerforeningen, og de af dispensationsforholdet berørte parter.


9. Tinglysning.

Nærværende deklaration tinglyses servitutstiftende på samtlige de ejendomme, der er nævnt i deklarationens indledning.

Med hensyn til byrder og servitutter, henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Nærværende deklaration respekterer al nuværende pantegæld.


10. Værnetingsbestemmelser.

Alle sager vedrørende nærværende deklaration, skal anlægges ved den ret, under hvilken ejendommen er beliggende.